Bezpieczne połączenie SSL
« Wróć do sklepu

Regulamin
„Przedsprzedaży produktów na zamówienie w sklepie internetowym pod adresem https://www.theatrumilluminatum.pl/”


§ 1 Postanowienia ogólne

1. Organizatorem przedsprzedaży produktów na zamówienie w sklepie internetowym pod adresem https://www.theatrumilluminatum.pl/, jest Piotr Napierała, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Theatrum Illuminatum Piotr Napierała z siedzibą w Poznaniu,  ul. Zygmunta Szweykowskiego, nr 2F, lok. 7, 61-606, NIP: 9721143088, REGON: 523735521 zarejestrowany i widoczny w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.


2. Treść niniejszego regulaminu, zwanego dalej „Regulaminem” jest dostępna na stronie internetowej https://www.theatrumilluminatum.pl/

3. Przedsprzedaż polega na sprzedaży produktów na zamówienie, o których mowa w § 3 ust. 1 Regulaminu, w sklepie internetowym pod adresem piotrnapierala.ksiazki.pl, których dostawa jest realizowana w terminie późniejszym wskazanym przez Organizatora, dalej „Przedsprzedaż”.

4. Przedsprzedaż trwa w okresie od dnia 02.08.2022 od godziny 14:00 do 11.09.2023 do godz 00:00.

§ 2 Postanowienia szczegółowe Przedsprzedaży

1. Uczestnikiem Przedsprzedaży może być każdy klient (tj. osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych lub przedsiębiorca), który wyrazi chęć udziału w Przedsprzedaży i dokona zakupu produktów, o którym mowa w § 3 ust.1 Regulaminu, dalej „Uczestnik”.

2. Zamówienia można składać jedynie przez stronę internetową https://www.theatrumilluminatum.pl/. W zakresie zasad składania zamówień, oferowanych metod dostawy oraz płatności znajdują zastosowanie postanowienia Regulaminu Sklepu Internetowego https://www.theatrumilluminatum.pl/, z zastrzeżeniem postanowień niniejszego Regulaminu

3. Zamówienia będą realizowane od 24.07.2022 roku. Przewidywany termin dostępności Produktów wynosi około 6 tygodni od rozpoczęcia przedsprzedaży. Termin może ulec zmianie z przyczyn niezależnych od Organizatora. 


4. Zamówienia złożone w Przedsprzedaży zobowiązują Uczestników do zapłaty za Produkty w terminie 3 od dnia złożenia zamówienia. W przypadku nieopłacenia zamówienia w powyższym terminie zostanie ono anulowane.

5. Wszystkie zamówienia składane w ramach Przedsprzedaży są możliwe do zrealizowania tylko i wyłącznie po zaksięgowaniu wpłaty klienta na rachunek Organizatora.

6. Organizator zastrzega sobie prawo do anulowania zamówień złożonych w ramach Przedsprzedaży.

7. Uczestnik otrzymuje zwrot za zakupiony Produkt niezwłocznie po poinformowaniu go o anulacji zamówienia.

8. Z tytułu anulowania zamówienia Uczestnikowi nie przysługuje prawo do odszkodowania lub rekompensaty, w tym również odsetek.

9. Zamówienia, składane w ramach Przedsprzedaży, realizowane są według kolejności ich składania.

10. Uczestnikowi, który dokonał zakupu Produktu w ramach Przedsprzedaży, przysługuje prawo do odstąpienia od umowy na warunkach określonych w Regulaminie Sklepu Internetowego pod adresem https://www.theatrumilluminatum.pl/.

11. Organizator nie odpowiada za jakąkolwiek niezawinioną przez niego szkodę majątkową lub niemajątkową poniesioną przez Uczestnika w związku z jego udziałem w Przedsprzedaży.

12. Uczestnictwo w Przedsprzedaży jest dobrowolne.

13. Uczestnik jest uprawniony brać udział w Przedsprzedaży wielokrotnie w okresie jej obowiązywania, pod warunkiem każdorazowego spełnienia warunków określonych w Regulaminie.

§ 3 Postępowanie reklamacyjne

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Przedsprzedaży należy kierować na piśmie do siedziby Organizatora:w formie pisemnej na adres: Poznań, ul. Zygmunta Szweykowskiego, nr 2F, lok. 7, 61-606, lub mailowo na adres: kontakt@theatrumilluminatum.pl


2. Reklamacja powinna zawierać co najmniej dane umożliwiające identyfikację Kupującego (imię i nazwisko, adres korespondencyjny, adres e-mail), opis zgłaszanej wady oraz wskazanie proponowanego sposobu rozstrzygnięcia reklamacji.

3. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 14 (czternastu) dni od daty ich otrzymania.

4. Uczestnik zostanie o sposobie rozpatrzenia reklamacji powiadomiony na pocztę e-mail lub listem poleconym na adres podany w reklamacji.

5. Roszczenia nierozpatrzone lub nie uwzględnione w postępowaniu reklamacyjnym mogą być dochodzone przed sądem powszechnym.

 

§ 4 Ochrona danych osobowych

Administratorem danych osobowych Uczestników, biorących udział w Przedsprzedaży jest Organizator. Do przetwarzania danych osobowych w celu realizacji Przedsprzedaży zastosowanie znajduje treść regulaminu sklepu internetowego https://www.theatrumilluminatum.pl/, znajdująca się pod wskazanym linkiem - https://www.theatrumilluminatum.pl/regulamin.

§ 5 Postanowienia końcowe

1. Uczestnicy promocji zobowiązani są do zapoznania się z Regulaminem. Udział w Przedsprzedaży oznacza zaakceptowania treści niniejszego Regulaminu w całości i przestrzegania jego postanowień.

2. Regulamin podlega prawu polskiemu i zgodnie z nim winien być interpretowany, zaś wszelkie spory wynikające z Regulaminu lub z nim związane będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.

3. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w niniejszym regulaminie. Klienci zostaną poinformowani o zmianach w Regulaminie poprzez zamieszczenie informacji o zmianach na stronie https://www.theatrumilluminatum.pl/. Zmiany w regulaminie nie mogą jednak naruszać praw nabytych przez uczestników.